Nadzór BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedno z bardziej istotnych zagadnień w miejscu pracy. To na pracodawcy spoczywa obowiązek zorganizowania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Pracodawca ma również obowiązek wyznaczyć osoby, które będą sprawowały nadzór bhp.
Nadzór BHP polega na obserwacji i kontrolowaniu wykonywanej pracy przez pracowników. Osoba, która nadzoruje pracowników, koryguje ich nieprawidłowe zachowania. Ma to na celu wyeliminowanie zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników. Działania osoby, która sprawuje nadzór, powinny być działaniami prewencyjnymi, oznacza to, że nie powinny być reakcją na powstałe zdarzenie, a zapobieganiem by do niego nie doszło.
Pracodawca nie jest zobligowany do zapewnienia stałego, bezpośredniego nadzoru. Jest to oczywiście uzasadnione, ponieważ nie każdy charakter pracy tego wymaga. Ciężko wyobrazić sobie np. sprzątaczkę, którą nadzoruje stale pracodawca. Są jednak wyjątki, gdzie tę zasadę się przyjmuje i wtedy Pracodawca ma obowiązek zapewnić asekurację oraz szczególny nadzór. Mowa tu o pracach szczególnie niebezpiecznych lub takich, które powinny wykonywać dwie osoby.
Do prac szczególnie niebezpiecznych można zaliczyć:
– roboty budowlane
– prace w zbiornikach
– prace z użyciem materiałów niebezpiecznych
– pracę na wysokości
Pracodawca przed oddelegowaniem pracownika do pracy szczególnie niebezpiecznej ma obowiązek określić szczegółowe wymagania BHP przy ich wykonywaniu. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające, przekazać instrukcje zawierające imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania BHP. Ma również obowiązek wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru wykonywanej pracy.
Nadzór sprawuje osoba wyznaczona przez pracodawcę. Może to być bezpośredni przełożony lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doświadczenie w tym zakresie. Może to być osoba wybrana spośród pracowników, jeśli ma kompetencje, lub pracownik firmy zewnętrznej.

Nadzór BHP: bhp-prometeo.pl